ข้อตกลงและเงื่อนไข

ในขณะที่บริษัทพยายามรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูลและสิ่งต่างๆในเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงข้อมูลและสิ่งต่างๆ ที่ได้มาจากท่านหรือได้มาในนามของท่าน บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ ของความปลอดภัยที่เกิดจากบุคคลที่สาม และไม่ขอระบุว่าเว็บไซต์นี้มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบ

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทฟอนเทียร่า ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นอย่างยิ่ง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หมายความรวมถึงภาพรวมของวิธีการในการรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางเว็บไซต์

 

บริษัทฟอนเทียร่า จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องความลับของผู้ใช้บริการในขณะที่ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับเช่นเดียวกับองค์กรอื่นๆ บริษัทให้ความเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของท่าน และปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทรักษาไว้ และสามารถเรียกร้องให้แก้ไขข้อมูลนั้นได้หากไม่ถูกต้อง

 

ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลหรือข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับบุคคลผู้หนึ่งที่มีตัวตนที่ชัดเจน และสามารถค้นหาตัวตนได้จากข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ตามสมควร

 

การเก็บรวบรวม

ในระหว่างช่วงเวลาที่ท่านเป็นลูกค้าอยู่ เมื่อท่านลงทะเบียนกับบริษัทเพื่อเป็น Registered User (ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้ว) หรือ Member (สมาชิก) หรือได้รับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์) บริษัทฟอนเทียร่าอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญเกี่ยวกับท่าน อาทิ ชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียดการติดต่อต่างๆ ของท่าน บริษัทจะขอเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการลงทะเบียน หรือคำสั่งซื้อต่างๆของท่านเท่านั้น และเพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติการต่างๆ ภายใต้ข้อตกลงอื่นใดที่อาจมีร่วมกับท่านให้เสร็จสิ้นไปได้ นอกจากนี้ บริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนต่างๆ อาจใช้ข้อมูลที่บริษัทได้รับมาจากท่านในการทำการตลาดเกี่ยวกับสินค้าหรือการบริการต่างๆ ทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบอื่นๆ

 

บริษัทไม่อาจขอข้อมูลเฉพาะอื่นๆ จากท่านที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการต่างๆ โดยที่ท่านไม่ยินยอม

 

ที่จะให้ข้อมูลเหล่านั้น ถึงแม้ว่าการขอข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถดำเนินการลงทะเบียนได้ หรือไม่สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้กับท่านได้ การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฟอนเทียร่าจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เก็บรวบรวมไว้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว ตามวัตถุประสงค์ที่จะเปิดเผยให้ทราบ ณ เวลาที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือตามวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทอาจส่งต่อหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆที่ได้รับไปยังขอบเขตอำนาจที่ศาลและกฎหมายควบคุมที่อยู่นอกประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ระบุไว้ในส่วนนี้

 

โดยปกติแล้วบริษัทจะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังนี้

เพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่ท่านร้องขอ หรือเพื่อใช้ในการตอบคำถามของท่าน

เพื่อบุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้ที่บริษัทมีข้อตกลงในการให้ความช่วยเหลือในการช่วย จัดส่งผลิตภัณฑ์หรือการบริการตามที่ท่านร้องขอ เช่น บริษัทมีสัญญากับบุคคลที่สามในการให้ความช่วยเหลือกับบริษัทในการทำหน้าที่ต่างๆ อาทิ การส่งจดหมาย

เพื่อฝ่ายต่างๆ ภายในบริษัทฟอนเทียร่า เพื่อการพัฒนาทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการอื่นๆ และเพื่อปรับปรุง การให้บริการลูกค้าของบริษัทโดยรวม

เพื่อการขายผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการต่างๆ โดยตรง หากบริษัทติดต่อท่านด้วยวิธีนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน ล่วงหน้า บริษัทจะให้โอกาสท่านในการปฏิเสธการติดต่อด้านการตลาดอื่นใดเพิ่มเติม หรือ

เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

 

การรักษาความลับ

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลที่ท่านให้มาเป็นความลับ และจะไม่มอบข้อมูลเหล่านี้ให้กับบุคคลที่สามที่ไม่ได้มีการระบุไว้ใน ข้อตกลงนี้ เว้นแต่ที่กฎหมายกำหนด หรือเมื่อท่านยินยอม