•   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

•   คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

1. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า
2. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับคู่ค้าและบุคคลภายนอก
3. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงานและผู้สมัครฝึกงาน
4. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท
5. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้เข้ามาติดต่อ
6. คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับพนักงานและผู้ฝึกงาน

•   นโยบายคุกกี้

 

ท่านสามารถส่ง consent form ให้กับบริษัทผ่านทาง email DPO_FBT@Fonterra.com