เงื่อนไขการรับ Special Welcome Set

• Special Welcome Set มีจำนวนจำกัด
• สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนรับของตัวอย่างกับ www.anmumclubthailand.com เท่านั้น
• สงวนสิทธิ์ให้ชุด Special Welcome Set 1 ท่าน ได้รับ 1 เซ็ท เท่านั้น
• สงวนสิทธิ์ให้ชุด Special Welcome Set สำหรับคุณแม่ให้นมบุตรที่มีบุตรอายุไม่เกิน 1 ปี เท่านั้น
• สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียนที่กรอกข้อมูล และมีการแนบหลักฐานใบฝากครรภ์ หรือ ใบสูติบัตร ที่ถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น
• บริษัทฯ จะจัดส่ง Special Welcome Set ให้ภายใน 45 วันทำการ นับจากวันลงทะเบียน
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือ รางวัลโดยที่มิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า